Rules

Taisyklės ir sąlygos

Sąvokos, vartotojo paskyra, kandidatavimas ir naudojimasis platforma
1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.dipwork.com (toliau Portalas, Tinklalapis, Platforma) yra specializuota, statybų sektorių Skandinavijoje ir Lietuvoje jungianti, internetinė platforma.

1.2. Dipwork internetinė platforma skirta:
- Kvalifikuotiems statybininkams iš Lietuvos, kurie ieško galimybės gauti geras darbo vietas Skandinavijoje.
- Statybų įmonėms iš Skandinavijos šalių, kurios ieško kvalifikuotų statybos darbų specialistų.

1.3. Portalo teikiamos paslaugos:
- Darbo pasiūlymų lenta (portale užsiregistravę statybininkai turi galimybę nemokamai stebėti reguliariai portale talpinamus darbo pasiūlymus Skandinavijos šalyse).
- Informacijos apie darbo pasiūlymus teikimas SMS žinutėmis (portale užsiregistravę statybininkai turi galimybę informaciją apie darbo pasiūlymus gauti tiesiog SMS žinutėmis).
- Užklausos dėl darbuotojų teikimas (portale užsiregistravusios statybų įmonės iš Skandinavijos turės galimybę teikti užklausą dėl reikiamos kvalifikacijos darbuotojų gavimo)

1.4. Pilnai naudotis visomis portalo teikiamomis paslaugomis galima tik užsiregistravus ir susikūrus vartotojo profilį. Registruodamiesi bei susikurdami vartotojo profilį Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad esate susipažinęs/usi su visomis vidinėmis portalo taisyklėmis bei įsipareigojęs/usi jų laikytis.

1.5. Ši Vartotojo sutartis yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

1.6. Dipwork pasilieka sau teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Vartotojo sutartį ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją laikydamasi Bendrosiose sąlygose nustatytų taisyklių.

1.7. Portalas www.dipwork.com priklauso UAB Galminai, juridinio asmens kodas – 304029340, adresas – Vytauto g. 27-21, Gargždai, LT-96127 Klaipėdos r.

2. Sąvokos

Bendrosiose nuostatuose bei kituose Taisyklių dokumentuose ir jų prieduose naudojamos Sąvokos, kai yra rašomos didžiąją raidė išskyrus asmeninius įvardžius), turi tam tikrą specifinę reikšmę susijusią su Portalo teikiamomis paslaugomis bei kita vykdoma veikla. Portalas/Tinklalapis/ Platforma – specializuota statybos darbų svetainė( www.dipwork.com).

Portalo/Tinklalapio/Platformos paslaugos – tai portalo savininko teikiamos paslaugos portale (Darbo pasiūlymų lenta, informacijos apie darbo pasiūlymus teikimas sms žinutėmis, užklausos dėl statybos darbų specialistų teikimas)

Vartotojas – fizinis/juridinis asmuo užsiregistravęs portale bei tapęs pilnateisiu jo nariu.

Lankytojas – neužsiregistravęs portale asmuo.

Vartotojo paskyra – statybininko sukurtas asmeninis profilis portale/užsakovo, statybų įmonės iš Skandinavijos, sukurtas profilis portale.

Užsakovas – fizinis/juridinis asmuo iš Skandinavijos valstybių, ieškantis statybininkų.

Statybininkas- portale užsiregistravęs statybos darbų specialistas iš Lietuvos.

Užklausa – užsakovo teikiama elektroninė darbuotojų paieškos forma.

Sankcijos – Portalo taikomos nuobaudos Taisyklių pažeidimo atveju.

Taisyklės – tai apibrėžtos taisyklės, dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio.

Privatumo politika - taisykles bei reikalavimai, kurios nustato su Tinklapio ir Tinklapio paslaugų naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Vartotojus) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką.

Konfidenciali informacija – tai viešai neprieinama informacija, kurią vienas Vartotojas bet kokia forma (raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitaip) pateikė kitam Vartotojui.

3. Vartotojo paskyra

3.1. Norint tapti Vartotoju ir gauti prieigą prie Dipwork portalo paslaugų ir kitų paslaugų, prieinamų Portale, Jūs (vadovaudamiesi Portalo naudojimo tvarkos, Privatumo politikos nuostatomis bei kitomis instrukcijomis, prieinamomis Portale) privalote užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą.

3.2. Jūs negalite užregistruoti daugiau nei vieną Paskyrą be Tinklalapio raštiško sutikimo.

3.3. Privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius ir nesudaryti sąlygų trečiųjų asmenų piktnaudžiavimui prisijungimo duomenimis.

3.4. Vartotojas privalo pranešti Dipwork administracijai apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą apie kurį jam tapo žinoma arba įtarimą, kad prisijungimo duomenys galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims.

3.5. Negalite paskyros perduoti trečiajam asmeniui be Tinklalapio raštiško sutikimo. Negalite suteikti teisę tretiesiems asmenims prisijungti prie Paskyros naudojant jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai veikiate juridinio asmens vardu ir tokią teisę naudotis paskyros duomenimis juridinis asmuo suteikia savo darbuotojams.

3.6. Esate visiškai atsakingas už savo Paskyroje pateiktą informaciją bei jos tikslumą.

4. Naudojimasis platforma ir vartotojų teisės

4.1. Dipwork internetinės platformos vartotojas turi teisę naudotis visomis portalo teikiamomis paslaugomis bei skelbiama informacija.

4.2. Dipwork internetinės platformos vartotojas yra atsakingas už turinį, kurį siunčia, skelbia, rodo savo vartotojo paskyroje arba kitose informacijos talpinimo vietose Portale. Patvirtindamas šią sutartį Vartotojas sutinka, kad Dipwork jokiais atvejais nebus atsakingas už minėtą vartotojo informacinį turinį Portale.

4.3. Patvirtinate, kad Jums priklauso visos teisės, susijusios su Jūsų skelbiamu Vartotojo turiniu.

4.4. Patvirtinate ir užtikrinate, kad Vartotojo turinio naudojimas pagal šios Sutarties ir Taisyklių reikalavimus ir bet koks teisių į tokį Vartotojo turinį perdavimas Tinklalapiui nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

4.5. Sutinkate, kad naudodamiesi Tinklapiu galite būti veikiami kitų asmenų Vartotojo turinio, kuris gali būti netikslus, įžeidžiantis, nepadorus, smerktinas, netinkamas ar neteisėtas. Už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl bet kurio Vartotojo turinio, kuris buvo paskelbtas, siunčiamas, įkeltas, įrašytas, perduotas, rodomas ar bet kaip kitaip pateiktas ar prieinamas naudojantis Portalu, naudojimo ar poveikio yra išimtinai atsakingas Vartotojas, pateikęs tokį turinį ar juo piktnaudžiavęs. Portalas jokiais atvejais nėra atsakingas dėl nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl tokio Vartotojo turinio.

4.6. Dipwork administracija turi teisę bet kuriuo metu blokuoti prieigą prie individualaus Vartotojo turinio arba ištrinti tokį turinį, kuris neatitinka šiuose taisyklėse numatytų reikalavimų.

4.7. Dipwork pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą dėl priežiūros darbų, nenumatytų įvykių ar aplinkybių, kurių Portalas negali kontroliuoti.

5. Dėl vartotojų elgesio

5.1. Bet koks nepagarbus, priešiškas elgesys kitų portalo lankytojų, klientų, administracijos atžvilgiu laikomas griežtu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.2. Tyčinis klaidinančios, realybės neatitinkančios informacijos pateikimas registruojantis laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimų. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.3. Informacijos nesusijusios su Jūsų teikiamomis statybos darbų paslaugomis talpinimas portale gali būti traktuojamas kaip grubus vidaus taisyklių pažeidimas. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.4. Informacijos nesusijusios su darbuotojų ar darbo paieška portale talpinimas laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.5. Darbo pasiūlymų neatitinkančių realybės skelbimas laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.6. Portale griežtai draudžiama manipuliuoti kitais lankytojais, jų teikiama informacija ar paslaugomis, nusikalstamai veiklai vykdyti.

6. Vartotojų santykis su Dipwork

6.1. Ši Sutartis, bet kokia registracija Tinklapyje ar vėlesnis Tinklapio naudojimas nebus laikomi bendradarbiavimu ar susitarimu tarp Vartotojo ir Dipwork, partnerystės ar jungtinės veiklos pagrindu, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

7. Saugumas

7.1. Dipwork administracija visuomet gina klientų privatumą, todėl šioje skiltyje aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

7.2. Administruodami interneto svetainę bei nesąžiningų vartotojų atsekamumui didinti, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

7.3. Dipwork svetainėje pateikiamose profilio formose Jūsų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą) bei demografinius duomenis (pvz., amžių ar lytį). Šie asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei mums būtinai reikėtų su Jumis susisiekti. Demografiniai duomenys taip pat gali būti naudojami pritaikant svetainę konkretaus lankytojo poreikiams, pateikiant specialiai pagal jo interesus atrinktą turinį.

7.4. Dipwork svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Dipwork administracija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei iš Dipwork svetainės paspaudę nuorodą pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

8. Privatumo politika

8.1. Portalo administracija įsipareigoja narių asmeninius duomenis saugoti ir neplatinti trečiosioms šalims be narių sutikimo.

8.2. Registracijos metu vartotojų pateikta informacija bus naudojama siekiant atrinkti tinkamus darbuotojus konkrečiai darbo vietai.

8.3. Vartotojo duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais, tik vartotojui sutikus. Vartotojų talpinama vaizdinė ir tekstinė medžiaga tampa portalo intelektualine nuosavybe.

8.4. Portalo administracija pasilieka teisę blokuoti ir/ar perduoti piktybinių/kenkėjiškų narių duomenis teisėsaugai, jei jie padarė žalą, įžeidinėjo, diskriminavo rasiniais sumetimais ar kitaip pakenkė kito nario gerovei ar turtui ir apie tai buvo pranešta bei patvirtinta kitų ir/ar su tuo susijusių narių.

8.5. Portalo narys registruodamasis sutinka su portalo taisyklėmis ir privatumo politika. Pažeidus jas, narys gali būti blokuojamas ir/arba jo informacija perduodama suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba teisėsaugai tolimesniam tyrimui.

8.6. Visos intelektualinės teisės yra saugomos. Be portalo administracijos sutikimo draudžiama kopijuoti, atgaminti ar kitaip naudoti portalo turinį, išvaizdą ar funkcionalumą.

8.7. Portalo administracija pasilieka teisę bet kada papildyti ir/ar keisti privatumo politikos nuostatus be narių įspėjimo.

9. Slapukų politika

9.1. Slapukas (angl. cookie) – tai mažas duomenų rinkinėlis (angl. file), kuris, jums lankantis svetainėje, yra išsaugomas jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Kai apsilankote mūsų svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Dipwork.com svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Slapukus naudojame skaidriai ir atsakingai. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir išjungdami/ištrindami įrašytus slapukus. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti.

10. Ginčai

10.1. Bet koks, Jūsų, kaip Vartotojo (Užsakovo ar Statybininko) , šioje sutartyje numatytų sąlygų ir įsipareigojimų nevykdymas gali užtraukti ne tik šioje sutartyje numatytas sankcijas bet ir teisinę atsakomybe, pagal Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančius teisinius aktus.
Pastaba. Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

11. Šios sutarties, vartotojo paskyros naudojimas, sustabdymas, nutraukimas

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Vartotojo paskyros sukūrimo momento (registracijos) ir galioja iki tol, kol Jūs ar Dipwork nutraukia Sutartį pagal šio skyriaus sąlygas ir taisykles.

11.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu panaikinti Vartotojo paskyrą ar nutraukti Sutartį nenurodydamas jokios priežasties. Toks Paskyros panaikinimas ar Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo įpareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo ar Sutarties nutraukimo, vykdymo. Jei Sutartis yra tinkamai nutraukiama, Paskyra yra automatiškai panaikinama ir ištrinama, o Dipwork:
- toliau teikia Tinklalapio paslaugas, kurios yra būtinos siekiant užbaigti visus pradėtus ir neužbaigtus susitarimus tarp jūsų ir Dipwork arba/ir tarp jūsų ir kitų Vartotojų;
- jums išlieka pareiga sumokėti visus Mokesčius ir kitas nesumokėtas sumas Dipwork‘ui už bet kokias Platformoje gautas paslaugas, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo ar Paskyros panaikinimo dienos.

11.3. Tinklalapis turi teisę bet kuriuo metu įspėti, laikinai sustabdyti, apriboti, neapibrėžtam laikui sustabdyti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros arba atsisakyti suteikti visas ar bet kurias Tinklapio paslaugas, atsisakyti užregistruoti Jus Tinklapyje arba nutraukti šią Sutartį ir imtis reikiamų techninių ir teisinių priemonių, jei:
- Jūs pažeisite bet kurias šios Sutarties ar Taisyklių nuostatas;
- Dipwork įtaria arba sužino, kad Jūs pateikėte neteisingą informaciją; arba jei Jūsų veikla Tinklapyje gali sukelti teisinę atsakomybę Dipwork internetinei platformai ir (arba) jūsų veiksmai prieštarauja Dipwork ar trečiojo asmens interesams arba Lietuvos Respublikos įstatymų teisinėms normoms;
- neįsiregistravote arba kaip kitaip neprisijungėte ir (arba) nesinaudojote savo Paskyra per paskutinius 3 (tris) arba daugiau mėnesių.
Pastaba. Patvirtindami šią sutartį (registruodamiesi) Jūs sutinkate, kad Dipwork turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl viso šio punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį Dipwork sprendimą kaip teisėtą ir teisingą. Tuo atveju, jei jūsų Paskyra yra panaikinta arba ši Sutartis yra nutraukta dėl bet kokios priežasties, nurodytos ankstesniuose punktuose, Jūs nebeturėsite prieigos prie duomenų, pranešimų, bylų ar kitos informacijos, kurią buvote patalpinęs Tinklapyje. Jūsų informacija gali būti ištrinta. Jūs sutinkate, kad Tinklalapis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti, jeigu Tinklalapis imsis kurių nors iš šiame Sutarties skyriuje
nurodytų veiksmų.

12. Pranešimai

12.1. Portalo administracija su Vartotojais bendraus elektroniniu paštu, arba kitais, Jūsų pasirinktais bei Taisyklėse numatytais komunikacijos būdais ir kanalais, (vidiniais pranešimai puslapyje, SMS žinutėmis, kontaktiniais skambučiais).

12.2. Laiško išsiuntimas Jūsų nurodytų elektroninio pašto adresu, telefono skambutis ar SMS žinutė nurodytų kontaktiniu numeriu, vidinės žinutės išsiuntimas į Jūsų Vartotojo paskyrą Portale, fiksuojamas, kaip sėkmingas informacijos pateikimas Vartotojui.

12.3. Vartotojai privalo atnaujinti fizinio/juridinio asmens kontaktinius duomenis jiems pasikeitus (elektroninio pašto adresą, telefono numerį), taip pat reguliariai tikrinti gaunamus pranešimus Portale.

12.4. Visi Portalui adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą.

13. Kitos nuostatos

13.1. Atnaujinant portalą vartotojams bus pranešama apie naujas funkcijas ir kitus pakeitimus, kurie tiesiogiai susiję su vartotojų naršymo portale patogumu, funkcionalumu ar saugumu.

13.2. Portalo administracija pasilieka teisę keisti ir/ar papildyti vartotojo sutarties taisykles be vartotojų įspėjimo.

14. Kontaktinė informacija

UAB Galmina, direktorius Mantas Galminas,
Statybininkų g. 12, Gargždų miestas, LT-96155, Klaipėdos r. Savivaldybė,
+370 679 88 643
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Ok